یکشنبه, 17 فروردين 1399 21:43
فرم همکاری با نسیم امروز
مخاطب گرامی ؛ در صورتی که تمایل دارید با ما به عنوان خبرنگار و یاسایر زمینه های مرتبط با شغل خبری همکاری داشته باشید لطفا با مطالعه دقیق، مشخصات زیر را تکمیل کنید:
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
در صورتی که سایر موارد را علامت زده اید نوع همکاری شامل: امور اداری و تایپ ، طراحی و بازاریابی و ...را مشخص کنید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
یک قطعه عکس خود را در سایز حداکثر 4*6 با کیفیت Dpi 72 از طریق فایل پیوست ارسال کنید:
ورودی نامعتبر
در صورت تایید و تکمیل موارد فوق کلید ارسال را فشار دهید. توجه داشته باشید به فرم های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد.
یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی
 • تصاویری از برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی