سه شنبه, 24 مهر 1397 11:07

یکشنبه, 30 مهر 1396 ساعت 16:46
 • .

ﻧﺒﻮﺩ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ خراسان شمالی

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

ﻣﻌﺎﻭن ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ با انتقاد از نبود زیرساخت های مناسب نگهداری معتادین در این استان ﮔﻔﺖ: ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺩﺍﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اکثر خانواده ها را با این موضوع درگیر کرده است.

به گزارش نسیم امروز، ﺣﯿﺪﺭ ﺍﻗﺒﺎﻟﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ، ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﺷﮑﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ، ﻣﻮﺍﺩﺳﻨﺘﯽ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺍﺳﺖ و ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ بیشتر ﺷﺎﯾﻊ ﺍﺳﺖ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﯾﺎﮎﺍﺳﺖ.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻥ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﺍﯾش ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻪ ﺯﯾﺮ 18 ﺳﺎﻝ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻓﺰﻭﺩ : ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺷﺎﯾﻊ ﺍﺳﺖ ﮔﺮﺍﯾﺶ ﺑﻪ ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ ﺑﯽ ﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭘﻠﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ است.

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ فرماندهیﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ : ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺼﺮﻑ این مواد ﺍﺯ ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺎﯼﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﭘﺎﺭﺗﯽ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺸﻦ ﺗﻮﻟﺪﻫﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ ﻋﺎﺩﺕ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﺪﻥ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺳﻨﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﯽ ﺁﻭﺭﻧﺪ .

به گفته وی غاﻟﺒﺎ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻧﺮﺳﻨﺪ که ﺭﺍﻫﯽ را که رفته اند ﺍﺷﺘﺒﺎﻩﺍﺳﺖ، ﻫﯿﭻ ﺭﺍﻩ ﺣﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁن ﺟﻮﺍﺏ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﻭ غاﻟﺒﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺮﮎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

سرهنگ اقبالی ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺩﺭ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﮔﻔﺖ: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻮﻉ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺭﺍﺗﺸﺨﯿﺺ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻗﺸﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ .

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ فرماندهی ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ استان افزود: ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺣﻮﺍﺷﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ مبتلا ﺑﻪ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ است، اما ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺯﻧﺎﻥ نیز ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ .

سرهنگ ﺍﻗﺒﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ اینکه منشاء بسیاری از طلاق های امروز اعتیاد است، اظهار کرد: ﺩﺭﺑﺮﺭﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﻗﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﺮﻡ ﺑه ﻨﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﻃﻼﻕ ﻭ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺍﺭﺗﯿﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ .

ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ

ﻭﯼ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﮔﻔﺖ : ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﺎﯾﻊ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻭ BT ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺮﻑﻣﻮﺍﺩ ﺳﻨﺘﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺁﻧﮑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺩﺧﺎﻧﯿﺎﺕ ﻗﺪﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺍﺳﺖ این امر ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ .

سرهنگ اقبالی ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﮑﺎﺭﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﺯﯼﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﮐﻦ ﺍﺻﻠﯽ ﺩﺭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﯿﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭﺑﺎﯾﺪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻪ ﺯﯾﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﺷﻮﺩ .

ﻭﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ؛ اما ﺍﮔﺮﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﯼ ﻣﻌﺘﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

منبع: بجنا

بازدید 174 بار
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.
عناوین روزنامه‌های امروز

یادداشت ها و مقالات

گزارش تصویری
بامی1

بامی2 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی
 • گزارش تصویری از تجمع بزرگ بسیجیان خراسان شمالی با عنوان «اقتدار عاشورایی» در بجنورد - عکس: سارا رحمانی